Ryhmäaloite: Merellinen Helsinki tavoitteesta todellisuudeksi

29.2.2024


Jätimme Helsingin kokoomuksen valtuustoryhmän kanssa yhteisen aloitteen, jotta pääsy Helsingin saarille ja niiden palvelut parantuvat. Merellinen Helsinki edellyttää parempia yhteyksiä.

Helsingin kokoomuksen ryhmäaloite 28.2.2024

Helsingin kaupunkistrategiassa painotetaan merellisen Helsingin kehittämisen kunnianhimoista jatkamista. Strategian mukaan merellisiä yhteyksiä, rantareittejä, laitureita ja tukikohtia parannetaan sekä merellistä yrittäjyyttä edistetään. Helsingin kansainvälisestikin ainutlaatuinen saaristoympäristö kannattaakin hyödyntää täysimääräisesti. Tällä hetkellä moni Helsingin edustalla oleva saariin liikkuminen on kuitenkin kallista ja huonosti saavutettavaa. Esimerkiksi Helsingin Biennaali jäi kävijämäärältään vähäiseksi Vallisaaren kalliin liikennöintihinnan vuoksi. Samoin merellisen Helsingin tavoitteiden edistämistä on haitannut olennaisesti Senaatin päätös jättää Isosaari ilman matkailutoimintaa.

Merellisen Helsingin tavoitteiden toteutuminen edellyttää määrätietoista saariin suuntautuvan liikenteen kokonaisvaltaista kehittämistä. Saarien tulee olla saavutettavia ja liikkumisen saariin kustannuksiltaan kohtuullista. 

Helsingin merellinen strategia tulee päivittää viime valtuustokaudelta vuosille 2024-2030. Strategiapäivityksen yhteydessä tulee selvittää meriliikenteen toimivuuden varmistamiseksi vaihtoehdot nykytilanteen parantamiseksi. Kaupungin toiminnan ja kilpailutusten meriliikenteen järjestämisessä tulee tehdä niin ennustettavaa, että liikennettä operoivat tahot uskaltavat investoida meriliikenteen kalustoon.  Yksi selvitettävä vaihtoehto on myös reittien liittäminen osaksi HSL:n lauttaliikennettä. Erityisesti saarilla toimivien yrittäjien toimintaedellytyksien parantaminen ja varmistaminen on tärkeä osa merellisen Helsingin tavoitteiden toteutumisen edellytyksiä.

Helsingin kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että:

Merellisen Helsingin strategia päivitetään vuosille 2024-2030 toimenpiteiden osalta. Strategiapäivityksessä määritetään toimenpiteet, joilla varmistetaan Helsingin saarten saavutettavuus kohtuuhintaisesti. Päivityksessä linjataan toimenpiteet ainakin seuraaviin seikkoihin:

  • Vaihtoehtojen selvittäminen siihen, kuinka saarten lauttayhteyksien kustannuksista saadaan kohtuulliset, kilpailutukset suunnitellaan hyvissä ajoin ja ne kannustavat lauttaliikenteen sähköistämiseen. Selvitetään myös vaihtoehtoina Vallisaaren ja Lonnan reittien lisääminen osaksi HSL:n lauttaliikennettä, kaupungin mahdollinen subventio lauttaliikennöintiin sekä Helsingin itse hankkima lauttakalusto.
  • Eteläsataman lauttapaikkojen jakoperiaatteiden selkiyttäminen
  • Yhteistyön parantaminen Metsähallituksen kanssa ja Isosaaren avaaminen jälleen matkailutoiminnalle.
  • Helsingin edustan saarilla toimivien yrittäjien toimintaedellytysten ja vakaan toimintaympäristön varmistaminen

Jenni Pajunen on Helsingin kokoomuksen valtuustoryhmän varapuheenjohtaja, sekä kaupunkiympäristölautakunnan ja konsernijaostojen jäsen.


Takaisin